Invitation 9-18-2020

https://harmonytx.zoom.us/j/92242282462?pwd=SE5UaExIOGx6V1IzZG1Edk5CNnNnUT09